A A A

Flora en fauna

Sloop is een onderdeel van het wijkplan. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor alle bewoners. Ook voor de dieren die zich huisvesten in en om de woningen.

Flora- en faunawetgeving
De flora- en faunawetgeving regelt de bescherming van dier- en plantensoorten. Bij het slopen van woningen moet er worden gekeken of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Er werd duidelijk dat er beschermde diersoorten in de wijk aanwezig zijn.
In De Koppel zijn huismussen en gierzwaluwen gevonden. Vleermuizen verzamelen er voedsel. Of de vleermuizen een vaste verblijfplaats hebben, is niet duidelijk.

Maatregelen
De maatregelen die wij nemen zijn mitigerend (verlichtend) of compenserend (herstellend). Mitigerend wil zeggen dat  we de werkzaamheden zó plannen, dat de dieren er geen hinder van hebben. Bijvoorbeeld slopen buiten het broedseizoen van het aanwezige dier. Compenserende maatregelen betekenen dat wij de negatieve effecten van de werkzaamheden goed moeten maken. Stel: er verdwijnt een nestelruimte voor vogels of een verblijfplaats voor vleermuizen door sloop van woningen. Dan moeten wij  in de nieuwe woningen weer mogelijkheden creëren voor deze diersoorten om te nestelen of verblijven. Het soort maatregelen dat ProWonen moet nemen zijn niet voor alle diersoorten gelijk.

Nieuwe ruimtes niet altijd in nieuwe woningen
Ruimte voor deze dieren komt niet vanzelfsprekend terug door nieuwe woningen te bouwen. De woningen die worden gesloopt, hebben meer geschikte plekjes voor dieren om te nestelen of in te kruipen dan een nieuwbouwwoning. Nieuwe woningen hebben namelijk minder kieren en openingen en zijn beter geïsoleerd. Daarom moeten er voor beschermde diersoorten als de gierzwaluw, de huismus en de vleermuis speciale plekjes worden gecreëerd om te nestelen en te verblijven.

Voor gierzwaluwen en vleermuizen bestaan speciale kasten die in de gevel kunnen worden ingemetseld. Voor mussen is de ‘vogelvide’ ontworpen: een soort strip die onder de voorste rij dakpannen wordt geplaatst en ruimte biedt voor mussen, terwijl de rest van het dak wordt afgesloten voor vogels en andere dieren.