Integriteitsbeleid

ProWonen heeft een integriteitsbeleid. Hierbij gaat het niet alleen om grote misstappen zoals fraude, corruptie of intimidatie, maar juist ook om de wijze waarop medewerkers op een zorgvuldige wijze omgaan met dilemma’s waarvoor ze gesteld worden en bewustwording van mogelijke risico’s voor de organisatie.

Informatie
Medewerkers van ProWonen gaan zorgvuldig om met informatie over ProWonen en informatie over haar klanten en relaties. Oneigenlijk gebruik van informatie is niet toegestaan. Over onze klanten/huurders en collega’s wordt altijd respectvol gesproken, ongeacht hun afkomst, taal, religie of gedragingen.

Aannemen van uitnodigingen
Er wordt terughoudend omgegaan met het aannemen van uitnodigingen voor uitstapjes en/of activiteiten van onze relaties of van potentiële relaties. ­Bij uitnodigingen wordt bekeken of het informele contact noodzakelijk c.q. wenselijk is (de onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn).

Aanvaarden van geschenken
ProWonen verwacht van haar medewerkers dat iedereen open is en terughoudend omgaat met het aannemen van geschenken en/of uitnodigingen. Wij kiezen ervoor geen individuele (kerst)geschenken te aanvaarden. We hebben onze relaties hierover geïnformeerd. Komen er toch geschenken binnen, dan worden de betreffende bedrijven opnieuw aangeschreven met de boodschap dat geschenken niet op prijs gesteld worden.

Klokkenluidersregeling
Bij ProWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling. Deze regeling geeft aan welke procedure  medewerkers van ProWonen volgen om een vermoeden van een misstand te melden.