U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

College legt plannen wijkontwikkeling Neede Noordoost voor aan gemeenteraad

Het college heeft besloten het ontwerpscenario voor de openbare ruimte en het sociale wijkontwikkelingsplan voor de wijk Neede Noordoost ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook is het voorstel om op de locatie van OBS De Marke ProWonen woningbouw te laten ontwikkelen. Deze wijkaanpak gaat de gemeente naar verwachting in totaal 15,8 miljoen euro kosten.

Wethouder Arjen van Gijssel: “Met dit ontwerpscenario werken we de komende 10 jaar aan een toekomstbestendige wijk waarin opgaven zoals klimaatadaptatie een plek krijgen. Een wijk waar je graag buiten bent, in het groen om te ontmoeten en te spelen. Waarin ook gewerkt wordt aan de sociale basis, zodat wijkbewoners elkaar weten te vinden en prettig samen leven en waar hopelijk mooie initiatieven gaan ontstaan.”

Ontwerpscenario creëert wijk voor de toekomst
Het ontwerpscenario is gemaakt met inbreng van bewoners, onder andere tijdens een wijkschouw en schetssessies. Het ontwerpscenario bevat onder andere de volgende aandachtspunten:

  • verbetering van de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld
  • onderhoud van wegen, riolering, openbaar groen
  • creëren van ruimte in de wijk voor groen/spelen/parkeren
  • aantrekkelijk maken van de wijk voor een meer diverse groep inwoners
  • voorsorteren op klimaatverandering door een klimaat-robuuste inrichting
  • zo mogelijk verbetering van het verouderde ondergrondse netwerk
  • tegengaan van sluipverkeer
  • aandacht voor verkeersveiligheid, sociale veiligheid en overlast in de openbare ruimte
Locatie OBS De Marke voor ontwikkelen woningbouw
Naar verwachting komt de locatie OBS De Marke vrij vanaf midden 2025. De Kardinaal Alfrinkschool en De Marke gaan als Samenwoonschool verder op de locatie Julianastraat 12 in Neede. Het voorstel is om de grond beschikbaar te stellen aan ProWonen voor woningbouw, onder de voorwaarde dat op andere plekken in de wijk er meer ruimte voor groen komt. De ruimte in de wijk maakt het mogelijk om de ambities op groen, klimaat, ontmoeten en spelen in de buitenruimte te behalen.

Sociale wijkontwikkeling
Samen met ProWonen, wijkpartners, het bewonersplatform en wijkbewoners is een sociaal wijkprogramma gemaakt. Op 4 speerpunten: Schoon, veilig en prettig, Thuis in de Wijk, Meedoen en Gezond en Wel gaan we de komende jaren met elkaar aan de slag.

Directeur-bestuurder Hanke Struik van ProWonen: “We werken met de gemeente aan een vitaal, prettig en veilig Neede Noordoost. Onze woonconsulenten spelen hier samen met de gemeente een belangrijke rol in. Omdat de lijntjes kort zijn, kunnen we snel met wijkbewoners acties ondernemen. Ook houden we samen een wekelijks inloopspreekuur in Neede.”