Skip to main
Mogelijk gemaakt door Translate

Raad van Commissarissen

De organisatie van ProWonen is vormgegeven op basis van het zogenoemde raad-van-commissarissen model. De statutair directeur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en de uitvoering. Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij ProWonen.

Kader
De raad hanteert bij de invulling van haar taken een toezichtkader. De raad heeft daarnaast een reglement voor haar eigen functioneren vastgesteld, dat een aanvulling is op de statutaire bepalingen. De regels van dit reglement moeten door zowel de raad als geheel als door ieder lid afzonderlijk nageleefd worden. Om de taak van de raad goed uit te kunnen voeren, is een aantal taken belegd in een commissie werkgeverschap en een auditcommissie. Beide commissies kennen hun eigen, specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De raad heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld.

Naam Functie Benoeming Herbenoeming Aftredend
Hanneke Ester Lid 2024   31-12-2027*
Remond Molenkamp Lid 2024   31-12-2027*
Francis Heurman Lid 2017 2021 31-12-2024
Jurgen van Dinteren Vice voorzitter 2018 2022 29-06-2026
Marieke Seip Voorzitter 2021   31-12-2024*

* herbenoeming is voor een termijn van maximaal 4 jaar


Van links naar rechts: Hanneke Ester, Francis Heurman, Remond Molenkamp, Marieke Seip en Jurgen van Dinteren. 

Aanspreekbaarheid

De RvC hecht grote waarde aan haar aanspreekbaarheid. Belanghebbende is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen ProWonen is open en alles wat relevant is kan aan de orde komen. Wilt u de RvC ergens over informeren of bevragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Vu hier uw e-mail adres in
Noteer hier uw telefoonnummer
Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.
Voeg hier uw eventuele bijlage(s) toe