Raad van Commissarissen

De organisatie van ProWonen is vormgegeven op basis van het zogenoemde raad-van-commissarissen model. De statutair directeur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en de uitvoering. Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij ProWonen.

Kader
De raad hanteert bij de invulling van haar taken een toezichtkader. De raad heeft daarnaast een reglement voor haar eigen functioneren vastgesteld, dat een aanvulling is op de statutaire bepalingen. De regels van dit reglement moeten door zowel de raad als geheel als door ieder lid afzonderlijk nageleefd worden. Om de taak van de raad goed uit te kunnen voeren, is een aantal taken belegd in een commissie werkgeverschap en een auditcommissie. Beide commissies kennen hun eigen, specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De raad heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld.

Naam en functie Jaar van benoeming Jaar van aftreden
De heer J.T. Bussink - Voorzitter 2016 2023
De heer PJ. de Jong - Lid 2016 2023
Mevrouw A.G.M. Ermers - Lid 2013 2020
Mevrouw B.F. Heurman - Lid 2017 2021
De heer J. van Dinteren - Lid 2018 2022

Aanspreekbaarheid
De RvC hecht grote waarde aan haar aanspreekbaarheid. Belanghebbende is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen ProWonen is open en alles wat relevant is kan aan de orde komen. Wilt u de RvC ergens over informeren of bevragen? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.
Enter security code:
 Security code
Om er zeker van te zijn dat u geen robot bent, vragen wij u de code in te typen