Raad van Commissarissen

De organisatie van ProWonen is vormgegeven op basis van het zogenoemde raad-van-commissarissen model. De statutair directeur is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en de uitvoering. Het is de taak van de Raad van Commissarissen toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken bij ProWonen.

Kader
De raad hanteert bij de invulling van haar taken een toezichtkader. De raad heeft daarnaast een reglement voor haar eigen functioneren vastgesteld, dat een aanvulling is op de statutaire bepalingen. De regels van dit reglement moeten door zowel de raad als geheel als door ieder lid afzonderlijk nageleefd worden. Om de taak van de raad goed uit te kunnen voeren, is een aantal taken belegd in een auditcommissie. Deze commissie kent haar eigen, specifieke aandachtsgebied, vastgelegd in een reglement. De raad heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld.

 Naam en functie  Jaar van benoeming  Jaar van aftreden
J.T. Bussink - Voorzitter  2016  2019
PJ. de Jong - Lid  2016  2019
 A.G.M. Ermers - Lid  2013  2020
 B.F. Gerard- Heurman - Lid  2017  2021
 R.G.H. Wermelink - Lid  2010  2018

Aanspreekbaarheid
De RvC hecht grote waarde aan haar aanspreekbaarheid. Belanghebbende is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is. De cultuur binnen ProWonen is open en alles wat relevant is kan aan de orde komen. Wilt u de RvC ergens over informeren of bevragen? Stuur dan een mail naar rvc@prowonen.nl.