Verantwoording

Wij hechten veel waarden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een transparante bedrijfsvoering. We werken immers voor de maatschappij met geld van diezelfde maatschappij.

Daarom willen we ons verantwoorden voor de keuzes die we maken en de prestaties die we neerzetten. Dat doen we op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan ons bewonersblad ProInfo, publicaties in de krant, ons jaarverslag, onze website en door visitatie.

Jaarverslag
Om het u makkelijk te maken, hebben we op deze website een overzicht van belangrijke onderwerpen geplaatst. In onze jaarstukken (het bestuursverslag, volkshuisvestingsverslag, jaarrekening en overige gegevens) leest u wat we in 2020 precies hebben gedaan.

Visitatie
Visitatie is een onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van ProWonen dat door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd. Corporaties moeten zich één keer per vier jaar laten visiteren. 

Benieuwd naar het meest recente visitatierapport van ProWonen? Lees dan het volledige rapport van de visitatiecommissie. Hierin staat ook de reactie van de directie en de Raad van Commissarissen op het rapport. 

Governance 
ProWonen onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Bestuursverslag 2017
Volkshuisvestingsverslag 2017
Formulier ANBI 2020