Verantwoording

Wij hechten veel waarden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een transparante bedrijfsvoering. We werken immers voor de maatschappij met geld van diezelfde maatschappij.

Daarom willen we ons verantwoorden voor de keuzes die we maken en de prestaties die we neerzetten. Dat doen we op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan ons bewonersblad ProInfo, publicaties in de krant, ons jaarverslag, onze website en door visitatie.

Jaarverslag
In onze jaarstukken (het bestuursverslag, volkshuisvestingsverslag, jaarrekening en overige gegevens) leest u wat we in 2018 hebben gedaan. Ook is een beknopte publicatie per gemeente opgesteld. Hiermee leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.

Visitatie
Visitatie is een onderzoek naar de prestaties van ProWonen dat door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd. Het is niet vrijblijvend. Corporaties moeten zich één keer per vier jaar laten visiteren. Meer leest u in het meest recente visitatierapport en de Bestuurlijke reactie. 

Governance 
ProWonen onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties.

Jaarverslagen
Bestuursverslag 2017
Volkshuisvestingsverslag 2017