Medehuurder

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Wie niet met de huurder is getrouwd of geregistreerd partner is, kan alleen onder voorwaarden medehuurder worden. Om medehuurder te worden, voldoet u aan een aantal voorwaarden:

  • De woning waar u woont is uw hoofdverblijf. U woont er samen met de huurder tenminste twee jaar onafgebroken en u voert een gezamenlijk huishouden. Dat wil zeggen dat u samen met de ander uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en dat u financieel voor elkaar zorgt.
  • U bent geen onderhuurder. Een onderhuurder kan nooit medehuurder worden.
  • U heeft een samenlevingsovereenkomst met de huurder.
  • Een aanvraag voor medehuurderschap is geen truc om op korte termijn huurder van de woning te worden.
  • Er is geen sprake van een zorgwoning, seniorenwoning of aangepaste woning en u bent geen inwonend kind. Het is niet gewenst dat een inwonend kind na overlijden de huurovereenkomst voortzet. Medehuurderschap is dan niet mogelijk.

Inwonende kinderen medehuurder?
Inwonende kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden. In de relatie tussen ouders en kinderen is in de meeste gevallen geen sprake van een gezamenlijk huishouding, zoals we hierboven uitleggen. Normaal gesproken verlaat een kind op een bepaald moment de ouderlijke woning. Onder de volgende voorwaarde kan een kind bij ons wel medehuurderschap aanvragen.

  • Een kind is 35 jaar of ouder en woont zijn hele leven bij zijn ouders. Hij/zij moet de intentie hebben om voor altijd bij zijn ouders te blijven wonen. Het bereiken van deze leeftijd geeft niet automatisch het recht voor medehuurderschap.

Aanvraag medehuurderschap
U kunt medehuurderschap online via MijnProWonen aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of er sprake is van een gezamenlijke huishouding en of er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Gewijzigde huurovereenkomst
Als medehuurderschap akkoord is, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst bestaan. Wel wijzigt de tenaamstelling en valt u onder de laatste Algemene Voorwaarden van ProWonen. U komt beiden als huurder op het huurovereenkomst, dat geeft de beste rechtsbescherming. U heeft samen dezelfde rechten en plichten uit de huurovereenkomst.